INFO

ul. Towarowa 39 / 201,
61-896 Poznań

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów, zwane dalej WSOSKiI.
§ 2
Terenem działania WSOSKiI jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz Poznań.
§ 3
 1. WSOSKiI jest stowarzyszeniem działającym na podstawie "Prawa o stowarzyszeniach" zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego statutu.
 2. WSOSKiI posiada osobowość prawną.
§ 4
WSOSKiI może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji motoryzacyjnych o tym samym lub podobnym profilu działania oraz tworzyć związki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5
WSOSKiI ma prawo używać pieczęci, barw i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Rozdział II

CHARAKTER, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
WSOSKiI jest samorządnym, dobrowolnym stowarzyszeniem osób prowadzących czynną działalność w zakresie kształcenia kierowców.
§ 7
Celem WSOSKiI jest:
 1. Uczestnictwo i podejmowanie działań zmierzających do:
  1. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. poprawy procesu szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.
 2. Obrona praw członków WSOSKiI i ich interesów.
 3. Działania na rzecz kształtowania etyki zawodowej członków WSOSKiI.
 4. Pomoc w zakresie organizowania szkolenia członków stowarzyszenia, wyposażenia ośrodków szkolenia w pomoce dydaktyczne.
 5. Podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość członków stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie działań oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (trzeźwość kierujących, łapówki).
 7. Podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz ich upowszechnianie.
 8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości i samoorganizacji społeczności (środowiska) instruktorów nauki jazdy oraz ośrodków szkolenia kierowców.
 9. Podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz upowszechnienia i stosowania ekologicznych uwarunkowań środowiska naturalnego (eksploatacja pojazdów oraz korzyści z zasilania paliwem gazowym).
 10. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 11. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich jak i wspomaganie rozwoju demokracji.
 12. Propagowanie krajoznawstwa oraz rozwijanie kontaktów środowiskowych w tym i zagranicznych.
§ 8
WSOSKiI realizuje założone cele poprzez:
 1. Organizowanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy członków.
 2. Zapewnienie pomocy prawnej i w miarę możliwości materialnego wsparcia.
 3. Organizowanie spotkań, kursów, narad szkoleniowych i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy, techniki motoryzacyjnej i innych pokrewnych zagadnień.
 4. Organizowanie dla swoich członków punktów szkoleniowych oraz pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 5. Wydawanie materiałów szkoleniowych, pism, biuletynów, książek, itp. o tematyce związanej z przepisami ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniką motoryzacyjną, kształceniem i egzaminowaniem kierowców.
 6. Pozyskiwanie funduszy od stowarzyszeń, członków wspierających i różnych organizacji związanych z motoryzacją i ubezpieczeniami.
 7. Reprezentowanie członków w kontaktach z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie RP oraz w kontaktach z zagranicą.
 8. Prowadzenie różnego rodzaju aukcji, konkursów, itp. o tematyce związanej z problematyką zawartą w niniejszym Statucie.
 9. Prowadzenie informacji technicznej i prawnej dla swoich członków.
 10. Prowadzenie rzeczoznawstwa w zakresie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.
 11. Wymiany doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą.
 12. Współdziałanie z organami administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia i realizowania "Prawa o ruchu drogowym".
 13. Współpracę z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 14. Współpracę z innymi organizacjami, fundacjami będącymi w strukturze pozarządowej.
 15. Publiczne wyrażanie opinii w sprawach określonych w niniejszym Statucie.
Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

§ 9
Członkowie WSOSKiI dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających
 4. .
§ 10
Członkiem zwyczajnym WSOSKiI może być każdy pełnoletni obywatel RP, który:
 1. Prowadzi działalność gospodarczą, związaną ze szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców lub nadzoruje taką działalność.
 2. Uznaje postanowienia statutu WSOSKiI.
 3. Złoży deklarację członkowską.
 4. Uchwałą Zarządu zostanie przyjęty w poczet członków WSOSKiI.
§ 11
 1. Członkiem honorowym może być każda osoba zasłużona dla spraw szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców lub w dziedzinie motoryzacji.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków WSOSKiI na wniosek Zarządu.
§ 12
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością WSOSKiI i płacąca zadeklarowane składki.
§ 13
Do obowiązków członka WSOSKiI należą:
 1. aktywna praca zawodowa w dziedzinie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców,
 2. aktywne współdziałanie w realizacji celów i zadań WSOSKiI,
 3. przestrzeganie etykiety zawodowej,
 4. terminowe opłacanie składek członkowskich oraz ponoszenie innych świadczeń finansowych na rzecz WSOSKiI w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
 5. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów WSOSKiI.
§ 14
Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.
§ 15
Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, służy zainteresowanemu w terminie 14 dni od daty zapoznania z deklaracją - prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków WSOSKiI.
§ 16
 1. Członek zwyczajny WSOSKiI posiada następujące prawa:
  1. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu członków WSOSKiI z prawem głosowania i zgłaszania wniosków,
  2. czynne i bierne prawo wyborcze,
  3. prawo do korzystania z wszelkich świadczeń i urządzeń WSOSKiI.
 2. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego i jest ponadto zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 17
Przynależność do WSOSKiI ustaje na skutek:
 1. śmierci członka lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego,
 2. wystąpienia na własną prośbę zgłoszonego na piśmie,
 3. skreślenia z listy członków w wyniku 3 miesięcznego nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami lub innymi świadczeniami, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia bądź zaprzestania działalności określonej w § 10 ust. 1,
 4. wykluczenia:
  1. prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
  2. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek, mającego związek z działalnością, lub skazaniem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  3. uporczywego naruszania postanowień niniejszego statutu lub uchwał organów WSOSKiI,
  4. działania na szkodę osób szkolonych lub WSOSKiI.
§ 18
 1. Utrata członkostwa z przyczyn określonych w § 17 ust. 3 i ust. 4 pt. b następuje w wyniku uchwały Zarządu WSOSKiI.
 2. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 3 lat od skreślenia i po ustaniu przyczyn wymienionych w § 17 ust. 4 pt. b.
 3. Od uchwały Zarządu WSOSKiI powodującej utratę członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje zainteresowanemu odwołanie w terminie 14 dni od daty zaznajomienia z uchwałą do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków WSOSKiI.
§ 19
Władzami naczelnymi są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
§ 20
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz WSOSKiI, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danej władzy pochodzącej z wyboru.
§ 21
Kadencja władz WSOSKiI trwa 3 lata.
§ 22
 1. Uchwały wszystkich władz WSOSKiI zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 + 1 liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 23
Szczegółowe zasady działania władz WSOSKiI określają regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 24
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą WSOSKiI. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 25
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje uchwałą Zarząd co roku, w miesiącu poprzedzającym zakończenie kadencji władz WSOSKiI.
 2. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 26
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje uchwałą Zarząd w celu rozpatrzenia w trybie pilnym spraw dotyczących całego stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą zgłosić:
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • 1/3 członków stowarzyszenia.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
§ 27
Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą:
 1. członkowie zwyczajni i honorowi z głosem decydującym,
 2. członkowie wspierający i zaproszeni przez Zarząd goście z głosem doradczym.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Uchwalenie programu działania WSOSKiI i jego władz.
 2. Uchwalenie zasad finansowania WSOSKiI, wysokości składek i innych świadczeń członków.
 3. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu oraz rozwiązaniu WSOSKiI.
 4. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego WSOSKiI.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie regulaminów pracy władz naczelnych WSOSKiI.
 7. Wybór:
  • Prezesa Zarządu
  • 4 - 6 członków Zarządu
  • 3 - 5 członków Komisji Rewizyjnej
  • 3 - 5 członków Sądu Koleżeńskiego.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i innych uchwał, wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 29
 1. Głosowanie w trakcie obrad jest jawne i następuje przez podniesienie ręki. Prezydium Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie tajne na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków zwyczajnych i honorowych.
 2. Wybór wszystkich władz WSOSKiI odbywa się w głosowaniu bezpośrednim tajnym na poszczególnych kandydatów.
§ 30
Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków 1 - 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
§ 31
Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością stowarzyszenia w czasie kadencji, a w szczególności:
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. ustalanie planów działania i czuwanie nad ich realizacją,
 3. zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych,
 4. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 5. opracowywanie sprawozdań,
 6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych WSOSKiI,
 7. reprezentacja WSOSKiI na zewnątrz,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach zwolnień i ulg przy opłacaniu składek,
 9. powoływanie komisji i jako organów pomocniczych Zarządu oraz ustalanie ich składu, regulaminu i zasad działania.
§ 32
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
§ 33
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się, wybierając:
 • przewodniczącego,
 • wiceprzewodniczącego
 • sekretarza.
§ 34
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności WSOSKiI i jego wszystkich władz, a w szczególności gospodarki finansowej,
 2. złożenie na Walnym Zgromadzeniu Członków WSOSKiI sprawozdania ze swej działalności,
 3. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§ 35
Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty WSOSKiI.
§ 36
Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając z pośród siebie:
 • przewodniczącego,
 • wiceprzewodniczącego,
 • sekretarza.
§ 37
Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dotyczących naruszania: postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego, innych wykroczeń naruszających dobre imię WSOSKiI, rozstrzyga również spory powstałe między członkami WSOSKiI na tle działalności WSOSKiI.
§ 38
 1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary organizacyjne:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członka na okres 3 - 6 miesięcy,
  4. wykluczenie z WSOSKiI.
 1. Zawieszenie nie pociąga za sobą utraty prawa do pomocy socjalnej.
 2. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia za pośrednictwem Zarządu.
Rozdział IV

MAJĄTEK WSOSKiI

§ 39
Majątek WSOSKiI stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 40
Na fundusze składają się:
 1. składki członkowskie,
 2. inne świadczenia członkowskie,
 3. zapisy, darowizny, subwencje, dotacje i spadki,
 4. dochody z działalności własnej,
 5. dochody z działalności gospodarczej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
 6. wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,
 7. wpływy z innych źródeł, w tym z odsetek od wkładów bankowych oraz pożyczek udzielonych innym osobom fizycznym i prawnym, również w formie nabycia papierów wartościowych.
§ 41
 1. Majątek Stowarzyszenia służy do realizacji statutowych celów i zadań i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Składniki majątkowe pochodzące ze źródeł określonych w § 40 ust. 3 mogą zostać użyte we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je zorganizowano.
§ 42
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą do realizacji celów określonych w § 7.
§ 43
Wszelkie dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę substancji majątkowej WSOSKiI, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie podpisuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik Zarządu /zasada dwóch podpisów/.
§ 44
Dokumenty zawierające oświadczenia woli związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych podpisuje jednoosobowo prezes lub wiceprezes, względnie inny upoważniony członek Zarządu.
Rozdział V

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE WSOSKiI

§ 45
 1. Propozycje zmian statutu zgłasza Komisja Statutowa powołana przez Walne Zgromadzenie Członków WSOSKiI lub Zarząd.
 2. Projekt zmian statutu winien być złożony nie później niż 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków WSOSKiI.
§ 46
W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu WSOSKiI Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia przeprowadzi likwidację.
§ 47
Zmiana statutu i rozwiązanie WSOSKiI wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.